Přijímání dětí - obecná kritéria

 

- S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku. (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku).

- K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31. 8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

- Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

- Ředitel Základní školy a Mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém (vývěsky v MŠ, hlášení místního rozhlasu, web, úřední deska OÚ).

- Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ, vchodové dveře do ZŠ,  na https://mspampeliska.webnode.cz/ a úřední deska OÚ po dobu 15 dní.  Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno do 30. 5. 2017

- Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

-Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním.
- Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pedagogického asistenta zajistí škola na základě doporučení příslušného Speciálního pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu, osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.
- Při přijímání dítěte budou zvýhodněny děti, které se osobně zúčastnily  zápisu do MŠ.

- Ředitel Základní školy a Mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

- Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2017. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

 

Kritéria přijímání dětí

do MŠ Braňany na školní rok 2017/2018


 

Kód dítěte:

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Získané body

Poznámky

Datum odevzdání žádosti s lékařským potvrzením

1

 

Odevzdání žádosti u zápisu do MŠ (žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde: https://mspampeliska.webnode.cz/dokumenty/

 

Trvalý pobyt dítěte v obci; přínos pro obec

Trvalý pobyt v obci; přínos pro obec

3

 

 

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

 

3

Věk dítěte při nástupu do MŠ

Dosažení 5 let do 31. 8. roku, kdy probíhá zápis do MŠ.

 

3

 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

Dosažení 4 a 3  let do 31. 8. roku, kdy probíhá zápis do MŠ.

2

 

Individuální situace dítěte.

 

 

 

1

 

Sourozenec již navštěvuje ZŠ a MŠ Braňany.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti starší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ.
V případě rovnosti bodů, bude rozhodovat datum narození dítěte, kdy bude upřednostněno dítě starší.
Dítě mladší 3 let věku nepodléhá kritériím a o jeho přijetí rozhoduje ředitel školy podle data narození, kdy je upřednostněno dítě starší.
Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu (včetně potvrzeného evidenčního listu).

 

V Braňanech dne 1. 9. 2017                                                                                                                                                                             Mgr. Petr Kratochvíl